അഞ്ച് വയസുകാരിയുടെ തൊണ്ടയിൽ കുടുങ്ങിയ നാണയം സർജറിയില്ലാതെ മദർ കെയർ ആസ്പത്രിയിലെ ഇ എൻ ടി സർജൻ ഡോ.അർഷദ് പുറത്തെടുത്തു

15-01-2021 - 05:53 pm


മണ്ണാർക്കാട്  :  അഞ്ച് വയസുകാരിയുടെ തൊണ്ടയിൽ കുടുങ്ങിയ നാണയം സർജറിയില്ലാതെ മദർ കെയർ ആസ്പത്രിയിലെ ഇ.എൻ.ടി സർജൻ ഡോ.അർഷദ് പുറത്തെടുത്തു.


post

Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement