പ്രസവത്തെ തുടർന്ന് യുവതി മരണപ്പെട്ടു ഡോക്ടർമാരുടെ അനാസ്ഥയാണ് മരണകാരണമെന്ന പരാതിയുമായി ബന്ധുക്കൾ

21-01-2021 - 09:25 pm


മണ്ണാർക്കാട്   :  പ്രസവത്തെ തുടർന്ന് യുവതി മരണപ്പെട്ടു ഡോക്ടർമാരുടെ അനാസ്ഥയാണ് മരണകാരണമെന്ന പരാതിയുമായി ബന്ധുക്കൾ


post

Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement