വ്യാപാരി സംഘടന രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി രൂപീകരിച്ച് നിയമസഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിടും ടി.നസിറുദ്ദീൻ

21-01-2021 - 09:27 pm


മണ്ണാർക്കാട്  :  വ്യാപാരി സംഘടന രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി രൂപീകരിച്ച് നിയമസഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിടും ടി.നസിറുദ്ദീൻ


post

Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement