മണ്ണാർക്കാട് പൂരം ഇത്തവണ ആൾകൂട്ടമൊഴിവാക്കി കൊണ്ട് ചടങ്ങുകളിൽ മാത്രമായൊതുങ്ങും.

21-01-2021 - 10:46 pm


മണ്ണാർക്കാട്  :  മണ്ണാർക്കാട് പൂരം ഇത്തവണ ആൾകൂട്ടമൊഴിവാക്കി കൊണ്ട് ചടങ്ങുകളിൽ മാത്രമായൊതുങ്ങും.


post

Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement