ഹോം ഡെലിവറി സംവിധാനത്തോടെ ജ്യോതി സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് കോടതിക്ക് എതിർവശത്ത് പ്രവർത്തനമാരംഭിച്ചു.

30-01-2021 - 08:45 pm


മണ്ണാർക്കാട്  :  ഹോം ഡെലിവറി സംവിധാനത്തോടെ ജ്യോതി സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് കോടതിക്ക് എതിർവശത്ത് പ്രവർത്തനമാരംഭിച്ചു.


post

Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement